Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Rozumiem
ciastko
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz realizacji procesu zakupowego. W programie służącym do obsługi internetu można dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Witamy w witrynie Centrum Nadruków i Reklamy

Co zyskam po zalogowaniu?

Po zalogowaniu będziesz miał możliwość przeglądania swoich zamówień wraz z ich aktualnym statusem

Jak założyć konto?

Po prostu złóż zamówienie - konto zostanie założone automatycznie, podany przez Ciebie adres e-mail stanie się loginem.werwerwerw

Zaloguj się:
Zapomniałeś hasła?
Nie masz konta? Zarejestruj się!
Trwa ładowanie

Filtrujx

  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Produktów

I. Ustalenia wstępne
1. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Produktów zwane dalej „Ogólnymi Warunkami" stosuje się przy Umowach sprzedaży Produktów zawieranych przez Centrum Nadruków i Reklamy z Klientem.
2. Przedmiotem Ogólnych Warunków jest uregulowanie podstawowych zasad i warunków zawierania Umów sprzedaży Produktów pomiędzy Centrum Nadruków i Reklamy a Klientem, na mocy których Centrum Nadruków i Reklamy będzie sprzedawać i dostarczać Produkty, a także uregulowanie praw i obowiązków umawiających się Stron powstałych na gruncie tego rodzaju relacji.
3. W przypadku sprzeczności zapisów Umowy sprzedaży Produktów lub też innych porozumień zwartych pomiędzy stronami z Ogólnymi Warunkami, tym pierwszym daje się pierwszeństwo.

II. Definicje
1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach określenia oznaczają:
a. Centrum Nadruków i Reklamy - Centrum Nadruków i Reklamy Magdalena Sadomska z siedzibą w Warszawie, ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa, wpisana do EDG pod numerem 85123
b. Klient - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 ind.1 k.c.
c. Produkty - towary i usługi będące w ofercie Centrum Nadruków i Reklamy oferowane na sprzedaż za pomocą katalogów lub w inny sposób; katalogi nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania Zamówień i są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
d. Umowa sprzedaży produktów - indywidualna umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Centrum Nadruków i Reklamy a Klientem określająca istotne warunki sprzedaży.
e. Zamówienie - oferta zakupu Produktów lub usług złożona przez Klienta na pisemnym formularzu Centrum Nadruków i Reklamy (przesłanym listownie, kurierem, faksem, e-mailem) lub też w innej formie, zawierająca co najmniej: określenie asortymentu zamawianych Produktów według numeru katalogowego, określenie ilości zamawianych Produktów, dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe do kontaktu z osobą odpowiedzialną za Zamówienie, sposób i miejsce odbioru zamówionych Produktów.
f. Oświadczenie Centrum Nadruków i Reklamy - oświadczenie o przyjęciu Zamówienia (oferty) złożone Klientowi niezwłocznie po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej: ceny Produktów, sumarycznej wartości zamówionych Produktów, terminu, miejsca i sposobu dostawy oraz odbioru zamówionych Produktów, numeru rachunku bankowego Centrum Nadruków i Reklamy celem zapłaty zadatku.
g. Dni robocze - Dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktów
1. Umowy sprzedaży Produktów będą zawierane na warunkach i zasadach ustalonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
2. Klient składający po raz pierwszy Zamówienie jest zobowiązany do dostarczenia wraz z Zamówieniem poświadczonych przez siebie następujących dokumentów:
a. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszego niż sprzed 3 miesięcy) lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,
b. decyzji o nadaniu nr NIP,
c. zaświadczenia o nadaniu nr Regon,
d. pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania Klienta przez osobę nieupoważnioną do tego zgodnie z dokumentem, o którym mowa w pkt 1.
3. Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta z chwilą dojścia do Klienta Oświadczenia Centrum Nadruków i Reklamy o zaakceptowaniu złożonego przez Klienta Zamówienia. W przypadku zmiany cen na Produkty w stosunku do cen wskazanych w cenniku Centrum Nadruków i Reklamy , Klient po otrzymaniu Oświadczenia z podanymi nowymi cenami może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 3 dni od otrzymania Oświadczenia Centrum Nadruków i Reklamy.
4. Na podstawie Umowy sprzedaży Produktów Klient nabywa Produkty w zamówionej ilości oraz rodzaju po cenie wskazanej w Oświadczeniu, chyba że strony ustaliły inaczej.
5. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta na określone Produkty, lub też na Produkty w ilości której Centrum Nadruków i Reklamy nie jest w stanie zapewnić, Centrum Nadruków i Reklamy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.
6. Centrum Nadruków i Reklamy może z innych przyczyn niż określone w ust. 5 odmówić bez uzasadnienia złożenia Oświadczenia, o czym jednak powinna niezwłocznie poinformować Klienta.
7. Centrum Nadruków i Reklamy - może wstrzymać się z realizacją Umowy sprzedaży Produktów, w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 2.
8. Centrum Nadruków i Reklamy zobowiązuje się do realizacji wszystkich Zamówień Klienta w całości, jeżeli Zamówienie zostało zaakceptowane przez Centrum Nadruków i Reklamy w Oświadczeniu.
9. Po złożeniu Oświadczenia przez Centrum Nadruków i Reklamy, Klient nie może anulować Zamówienia.
10. Zamówienie jest realizowane nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od złożenia Oświadczenia, w dacie w nim oznaczonej.

IV. Miejsce, sposób i termin dostawy Produktów
1. Jeżeli inaczej nie postanowiono miejscem wydania zamówionych przez Klienta Produktów jest magazyn Centrum Nadruków i Reklamy położony w Warszawie przy ul. Rogatkowej 16A.
2. Klient jest zobowiązany do odbioru Produktów w oznaczonej w Oświadczeniu dacie.
3. Na życzenie Klienta zawarte w Zamówieniu, Produkty mogą zostać wysłane na koszt i ryzyko Klienta na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej lub też transportem własnym Centrum Nadruków i Reklamy.
4. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru w oznaczonej dacie, Centrum Nadruków i Reklamy ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy. Niezależnie od powyższego uprawnienia Centrum Nadruków i Reklamy może żądać od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
5. Centrum Nadruków i Reklamy nie ubezpiecza zamówionych Produktów, co nie wyłącza możliwości ubezpieczenia produktów w transporcie na koszt Klienta.

V. Odbiór produktów
1. W przypadku odbioru produktów poza magazynem Centrum Nadruków i Reklamy, wraz z Produktami dostarczony będzie dokument dostawy, który będzie zawierał co najmniej:
a. datę dostawy,
b. nazwę Klienta i miejsce dostawy,
c. nazwę Produktów,
d. ilość danego Produktu.
2. Potwierdzeniem dostawy jest dokument dostawy podpisany przez przedstawiciela Klienta.
3. Klient jest zobowiązany przy odbiorze sprawdzić zgodność asortymentu dostarczonych Produktów z Zamówieniem.
4. Podpisanie przez przedstawiciela Klienta dokumentu dostawy bez zastrzeżeń poczytuje się za pokwitowanie dostarczonych Produktów w ilości zgodnej z Zamówieniem.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem dostawy i Zamówieniem oraz faktycznie dostarczonymi Produktami (wady ilościowe) przedstawiciel Klienta wystawi Protokół Reklamacji ilościowej wyszczególniający faktyczną ilość przyjętych Produktów oraz Produktów, które miały być dostarczone. Protokół Reklamacji ilościowej należy wystawić przy odbiorze Produktów. Protokół Reklamacji ilościowej wystawiony podczas odbioru Produktów, powinien zostać podpisany przez przedstawicieli obu Stron, a następnie przekazany Centrum Nadruków i Reklamy . Centrum Nadruków i Reklamy zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia brakujących Produktów. Protokół Reklamacji ilościowej jest jedynym dokumentem uprawniającym do żądania dostarczenia brakujących Produktów.
6. Z chwilą odebrania zamówionych Produktów ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta.

VI. Jakość
1. Produkty dostarczane przez Centrum Nadruków i Reklamy będą charakteryzować się jakością zgodną z odpowiednimi obowiązującymi normami prawnymi oraz jakościowymi. Produkty będą pakowane, ładowane i w razie potrzeby opatrzone ostrzegawczymi napisami, oznaczeniami i symbolami. Produkty będą opatrzone w wszelkie informacje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w dniu dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, włącznie z odpowiednimi informacjami wymaganymi przez przepisy cenowe, włączając odpowiednie certyfikaty, zezwolenia oraz inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami regulującymi handel Produktami.
2. Wszystkie Produkty Centrum Nadruków i Reklamy są oficjalnie dopuszczone do sprzedaży w Polsce. Wszystkie Produkty spełniają zasady bezpieczeństwa i higieny oraz konkurencji gospodarczej, a etykiety, zawartość i wygląd Produktów oraz ich sprzedaż nie naruszają jakichkolwiek przepisów prawa oraz praw własności intelektualnej stron trzecich.

VII. Reklamacje
1. Składanie reklamacji odnośnie wad jakościowych odebranych Produktów podlega odpowiednim przepisom prawa, jeśli Ogólne Warunki nie stanowią inaczej.
2. Wady jakościowe Produktów należy reklamować przy ich odbiorze lub do 7 (siedmiu) dni roboczych po odbiorze Produktów przez Klienta.
3. Centrum Nadruków i Reklamy jest zobowiązane do wypowiedzenia się na temat reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od jej wpłynięcia. W przeciwnym razie uznaje się, że Centrum Nadruków i Reklamy uznało reklamację za zasadną.
4. Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu, stosuje się odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
5. Jeżeli uszkodzenie Produktu nastąpiło w czasie transportu wyłącznie z przyczyny niewłaściwego opakowania odpowiedzialność za wynikłą szkodę ponosi Centrum Nadruków i Reklamy.
6. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Centrum Nadruków i Reklamy zawiadomi o tym na piśmie Klienta wraz z podaniem przyczyn dla których odmówiono uwzględnienia reklamacji.
7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Centrum Nadruków i Reklamy niezwłocznie dokona naprawy wadliwych Produktów lub też wymieni je na nowe.
8. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta, Strony wyłączają odpowiedzialność Centrum Nadruków i Reklamy z tytułu rękojmi za wady.

VIII. Zastrzeżenie własności
1. Odebrane przez Klienta Produkty są własnością Centrum Nadruków i Reklamy do momentu uiszczenia wszelkich należności wynikających z Zamówienia, a w szczególności do zapłaty ceny za te produkty.

IX. Ceny, Warunki płatności
1. Ceny Produktów są określane w cenniku Centrum Nadruków i Reklamy dołączonym do katalogów, lub też znajdują się przy konkretnych Produktach w katalogu. Wszystkie ceny, o ile nie są oznaczone inaczej, są cenami netto (nie zawierają VAT).
2. Centrum Nadruków i Reklamy zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany cen w stosunku do cen zawartych w cennikach dołączonych do katalogów lub w katalogach, z zastrzeżeniem iż zmiany te nie dotyczą zamówionych przez Klienta Produktów po złożeniu przez Centrum Nadruków i Reklamy Oświadczenia. Aktualne ceny Produktów znajdują się na stronie internetowej Centrum Nadruków i Reklamy.
3. Od cen określonych w cenniku lub katalogach mogą być udzielane dodatkowe upusty i rabaty w drodze indywidualnych porozumień.
4. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówione Produkty po otrzymaniu od Centrum Nadruków i Reklamy wystawionej faktury.
5. Faktura będzie dostarczona Klientowi wraz z zamówionymi Produktami lub też po zrealizowaniu dostawy.
6. Termin płatności będzie oznaczony na Fakturze.
7. Płatność przelewem następuje na rachunek bankowy Centrum Nadruków i Reklamy wskazany na fakturze.
8. Przy pierwszych pięciu zamówieniach Klienta, Klient jest zobowiązany do:
a. zapłaty 30% wartości zamówionych Produktów na rachunek wskazany w Oświadczeniu Centrum Nadruków i Reklamy, w ciągu 3 dni od jego otrzymania, co jest warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia,
b. zapłaty pozostałej części wartości zamówionych Produktów najpóźniej z dniem odbioru Produktów - gotówką lub też przelewem na rachunek bankowy Centrum Nadruków i Reklamy. Wydanie Produktów Klientowi nastąpi po okazaniu oryginału potwierdzenia przelewu i wręczeniu Centrum Nadruków i Reklamy jego kopii.
9. Centrum Nadruków i Reklamy może jednostronnie zmienić zasady płatności za Produkty, a w szczególności zażądać od Klienta zaliczki przed przystąpieniem do wykonania Zamówienia w wysokości nie wyższej niż 30 % wartości zamówionych Produktów, lub tez zażądać płatności gotówkowej przy wydaniu Produktów Klientowi, lub też zażądać od Klienta stosownego zabezpieczenia, w szczególności w postaci weksla in blanco, gwarancji bankowej, ubezpieczenia.
10. Za dokonanie płatności uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Centrum Nadruków i Reklamy.
11. W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie należności pieniężnych, Centrum Nadruków i Reklamy przysługują odsetki umowne w wysokości 24% w stosunku rocznym za czas opóźnienia.

X. Inne postanowienia
1. Klient może dokonać potrącenia wierzytelności przysługujących mu w stosunku do Centrum Nadruków i Reklamy z wierzytelnościami Centrum Nadruków i Reklamy wynikającymi z Umów sprzedaży produktów, tylko w przypadku, gdy wierzytelności Klienta zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym.
2. Centrum Nadruków i Reklamy jest uprawniona do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Produktów na rzecz osoby trzeciej. Klient, z chwila zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, wyraża zgodę na takie przeniesienie praw i obowiązków, pod warunkiem poinformowania go o tym na piśmie.
3. Centrum Nadruków i Reklamy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Ogólnych Warunków.
4. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków nie powoduje nieważności całości Ogólnych Warunków. Nieważne postanowienia zostają zastąpione przez odpowiednie przepisy prawa.

XI. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub w dodatkowych porozumieniach pomiędzy stronami, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.
2. Wszelkie spory wynikające z Umowy sprzedaży Produktów będą rozstrzygane przez Sądy powszechne właściwe miejscowo dla Centrum Nadruków i Reklamy.

Centrum Nadruków i Reklamy

Ul. Rogatkowa 16A; 04-773 Warszawa

 

tel.: +48 22 615 65 87

www.centrumnadrukow.pl

@:info@centrumnadrukow.pl

stopka

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.35.5 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2024